Contact

Een klacht indienen?


Juridische procedure

Een officiële klacht kan een mogelijkheid zijn om een duidelijke uitspraak te krijgen over het gedrag van de pastor, ambtsdrager of kerkelijk medewerker en eventueel verdergaand misbruik te stoppen.

Het indienen van een klacht vergt veel energie. Samen met de vertrouwenspersoon kunt u een goede afweging maken om te bepalen of het indienen van een klacht voor u een goede stap is. De vertrouwenspersoon kent de verschillende klachtenprocedures en kan u wegwijs maken. Ook kan zij of hij tijdens de procedure emotionele steun bieden.

Er zijn verschillende mogelijkheden: een kerkrechtelijke procedure, en een strafrechtelijke en/of civielrechtelijke procedure. Deze procedures sluiten elkaar niet uit.

In een procedure wordt geprobeerd vast te stellen wat de feiten zijn. De bewijslast ligt bij u. U moet uw verhaal kunnen onderbouwen, zo mogelijk met bewijzen of verklaringen van derden. Degenen die de klacht onderzoeken, moeten zoveel mogelijk feiten boven tafel zien te krijgen en zullen dus doorvragen in de gesprekken met beide partijen. Dat vereist een zekere hardheid en scherpte. Dat betekent dat u, ook wanneer het om een kerkelijke procedure gaat, niet op een pastorale wijze tegemoet getreden zult worden. Uw vertrouwenspersoon biedt u tijdens de procedure de benodigde steun.

Kerkelijke procedure

Omdat het misbruik in een kerkelijke situatie heeft plaatsgevonden, is het voor veel misbruikten belangrijk dat de kerk er een uitspraak over doet.
Ieder kerkgenootschap heeft eigen kerkelijke regels. Daardoor hebben de verschillende kerkgenootschappen ook verschillende klachtenprocedures. Die procedures kunnen nogal van elkaar afwijken.
De procedure kan ertoe leiden dat de kerk het misbruik erkent. Het kerkelijk tuchtrecht kan schorsing of ontzetting uit het ambt opleggen. Het kerkelijk recht kan losmaking van een gemeente of parochie bewerken.

Voor de verschillende kerkelijke procedures, zie de pagina 'Protocollen en informatiefolders'.

Strafrechtelijke procedure

Het is hulpverleners wettelijk verboden seks te hebben met hun cliënten of patiënten. Pastores, ambtsdragers en kerkelijk medewerkers vallen ook onder die wet. Daarom kunt u er ook voor kiezen aangifte te doen bij de politie. Dit kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek.

Ook bestaat de mogelijkheid het misbruik bij de politie te melden zonder aangifte te doen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen wanneer u (nog) geen aangifte wilt of durft te doen. De politie is dan op de hoogte en kan eventueel uw gegevens koppelen aan die van anderen.
Van een melding kan in een later stadium alsnog een aangifte worden gemaakt.

Na een aangifte liggen beslissingen over de behandeling van de zaak niet meer bij u. Politie en justitie nemen vanaf dat moment de beslissingen. U bent getuige geworden.

Na aangifte volgt een politieonderzoek. Als dit onderzoek voldoende bewijsmateriaal oplevert, volgt een rechtszitting. Indien de rechter het misbruik bewezen acht, zal de aangeklaagde een straf opgelegd worden.
Via het strafrecht zijn de volgende doelen te bereiken: (voorwaardelijke) gevangenisstraf, taakstraf, geldboete, erkenning van het misbruik door een onafhankelijke rechter, en eventueel verplichte behandeling.
Eventueel kan een schadevergoeding (via een civiele procedure, zie hieronder) gevoegd worden bij de strafzaak. Aan de hoogte van de schade is een limiet gesteld.

Als u een kerkelijke procedure begint en tegelijk aangifte doet, betekent dit vaak dat de behandeling van de kerkelijke zaak wordt uitgesteld tot na de uitspraak in de strafrechtelijke zaak.

Civiele procedure

Wie schade aanricht, moet die schade vergoeden. Dat staat in het Burgerlijk Wetboek.

Seksueel misbruik is niet alleen pijnlijk, het is vaak ook erg duur. Soms heeft de misbruikte therapeutische hulp nodig en dat kan aardig in de papieren lopen. Of er zijn andere kosten. Bij een civiele procedure vraagt u de rechter om de veroorzaker de schade te laten betalen.

Een civielrechtelijke procedure kan alleen worden aangegaan met behulp van een advocaat. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, moet de aangeklaagde meestal ook de daarvoor gemaakte kosten vergoeden.

Een civiele procedure levert geen erkenning van het misbruik op, alleen erkenning van geleden schade, door een onafhankelijke rechter.
Een civielrechtelijke procedure is gemakkelijker te winnen als eerst door de strafrechter de schuld is vastgesteld.