Contact

Protocollen en informatiefolders


In 1999 sprak de triosynode van de (toen nog) Samen op Weg-kerken uit:
'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en misbruik tegenover de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor slachtoffers van seksueel misbruik.'

Om te waarborgen dat er voor alle betrokken partijen voldoende zorg en aandacht zou zijn, besloot de triosynode richtlijnen te laten formuleren voor gemeenten die geconfronteerd worden met een vermoeden van seksueel misbruik in een pastorale of gezagsrelatie. Deze richtlijnen werden opgesteld en samengebracht in een protocol dat in december 2006 werd gepresenteerd en overhandigd aan het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland. In 2012 verscheen een vernieuwde versie.

Het protocol is allereerst bedoeld voor kerkenraden. Zij hebben de beleidsverantwoordelijkheid voor de gemeente. Het protocol helpt ook individuele ambtsdragers en pastoraal verantwoordelijken op weg als zij met mogelijk (seksueel) misbruik door ambtsdragers, taakdragers of kerkelijke functionarissen worden geconfronteerd.

Via de webwinkel kunt u onze informatiefolders bestellen.

In het submenu van deze pagina vindt u het protocol en de informatiefolders van de Protestantse Kerk, en de protocollen van de Doopsgezinde Broederschap, de Remonstrantse Broederschap, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, de Oud-Katholieke Kerk van Nederland en de Zevende-Dags Adventisten.